การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566 “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21”

🐳 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายงานวิจัย 🐳
.
ขอเชิญชวนนักวิจัย เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566
“เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในศตวรรษที่ 21” The 8th national conference “Creative Economy in the 21st Century”
.
และร่วมชมนิทรรศการด้านการวิจัย ผลงานวิชาการ และผลงานนักศึกษา จากหน่วยงานและองค์กรภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน ในวันที่ 3 พ.ค. 2566 ณ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
.
สมัครได้ที่
https://forms.gle/rL2KkZbvpLD1rMWN6