Bridging our Future: Sustainable and Inclusive Education

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอแบบบรรยาย หรือแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการทางการศึกษา ครั้งที่ 12 เรื่อง “Bridging our Future: Sustainable and Inclusive Education” ระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ผ่านเว็บไซต์ https://educonf.psu.ac.th/ และ https://www.facebook.com/PSUEduConf