โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเผยแพร่ในวารสารวิชาการเพื่อการขอตำแหน่งทางวิชา

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเผยแพร่ในวารสารวิชาการเพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2564 โดยจัดในวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอัญมณี สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 อาคาร 36 โดยแจ้งความประสงค์เข้าร่วมในแบบตอบรับ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) และกรุณาส่งแบบตอบรับกลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567