Showing 32 Result(s)

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย “High Caliber Impact Oriented Researchers”

🍪 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายงานวิจัย 🍪.ขอเชิญชวนนักวิจัย ส่งข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2567 ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.).กรอบการวิจัย “การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี …

งานประชุมวิชาการระดับชาติ สวนดุสิต 2023 ครั้งที่ 5

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายงานวิจัย 🏠.ขอเชิญชวนนักวิจัย เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2023 (SDNC2023) ครั้งที่ 5 “นวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษาในยุคดิจิทัล” ในวันที่ 9 มิ.ย. 2566 ณ …

KU LINGUISTICS FORUM

🍋 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายงานวิจัย 🍋.ขอเชิญชวนนักวิจัย เข้าร่วมโครงการ KU Linguistics form จัดอบรม “การใช้โปรแกรม Antconc เบื้องต้นเพื่อการวิจัยทางภาษาศาสตร์ (on-site)” โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันที่ …

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และนานาชาติ ครั้งที่ 1

🌼 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายงานวิจัย 🌼.ขอเชิญชวนนักวิจัย เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 “เทคโนโลยีและนวัติกรรมสร้างสรรค์สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” ในวันที่ 21 …

จริยธรรม การวิจัยในมนุษย์ สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์

🧤 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายงานวิจัย 🧤.ขอเชิญชวนนักวิจัย เข้าร่วมอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (รูปแบบออนไลน์) ผู้ผ่านตามเกณฑ์การอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร อายุ 2 ปี.รุ่นที่ 6 อบรมวันที่ 7 พ.ค. …

การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติครั้งที่ 16 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3

🔮 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายงานวิจัย 🔮.ขอเชิญชวนนักวิจัย เข้าร่วมงานประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 16 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 หัวข้อ “การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: การยืนหยัดหลังยุคโควิด” ในวันที่ 16 …

รับสมัคร เข้าร่วมโครงการ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI)

(loud volume) ประชาสัมพันธ์ จากหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) / สถาบันวิจัยและพัฒนา(red check mark)(red check mark)รับสมัครเข้าร่วมโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI)(blue check mark)(blue check …

กระบวนทัศน์การพัฒนาใหม่ : บูรณาการเมืองกับชนบท

🇹🇭 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายงานวิจัย 🇨🇳.ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมงานเวทีวิชาการไทย-จีน เรื่อง “กระบวนทัศน์การพัฒนาใหม่: บูรณาการเมืองกับชนบท” ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 9:30 …

การประชุมวิชาการ ระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10

📝 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายงานวิจัย 📝.ขอเชิญชวนนักวิจัย เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 6 (The National and International Conference …