Showing 39 Result(s)

การอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายงานวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “การอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM” สำหรับบุคลากรทางการวิจัยที่สนใจยื่นข้อเสนอทุน KM ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2566 …

LANC 8th

☎️ ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายงานวิจัย ☎️.ขอเชิญชวนนักวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 “ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 3-4 ส.ค. 2566 ณ …

FOLKLORE FOR SOCIETY

🔸 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายงานวิจัย 🔸.ขอเชิญชวนนักวิจัย ร่วมสัมมนานักวิชาการระดับชาติด้านอารยธรรมศึกษา ครั้งที่ 1 หัวข้อ “Folklore for Society” ในวันที่ 22 พ.ค. 2566 …

WISH 2023

เล่มรวมบทคัดย่อ [Doawload] . . . ประกาศลำดับการนำเสนอการประชุมวิชาการศิลปศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประกาศผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจะส่งผลการพิจารณาให้ผู้นำเสนอบทความทราบผ่านทางอีเมล์ของท่าน ซึ่งหากมีการแก้ไขให้ผู้นำเสนอดำเนินการแก้ไขและส่งบทความกลับมายัง e-mail: lartsresearch@mail.rmutk.ac.th  ทั้งนี้ …

PRE-TALENT

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดาวโหลดแบบฟอร์ม หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณอารดา อุปนันท์ …

เปิดรับสมัคร เข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็น นักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ ABC Academy for Developing Area Based Research Manager”

🍿 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายงานวิจัย 🍿.ขอเชิญชวนนักวิจัย เข้าร่วมโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ (ABC Academy) จัดโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.). สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 9 พ.ค. 2566📌สมัครเข้าร่วมโครงการฯhttp://abcacademy.up.ac.th/index.php/pagemain/abcregister📌ดาวน์โหลดเอกสารhttps://drive.google.com/drive/mobile/folders/196m-EDnYk8mKJGxsSABQP5FWajNu17_D?usp=share_link. …

การตรวจสอบและเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ

📂 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายงานวิจัย 📂.ขอเชิญชวนนักวิจัย เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “การตรวจสอบและเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ” จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย ม.วลัยลักษณ์ ในวันที่ 16 พ.ค. 2566 เวลา 9:00 – …

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย “High Caliber Impact Oriented Researchers”

🍪 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายงานวิจัย 🍪.ขอเชิญชวนนักวิจัย ส่งข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2567 ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.).กรอบการวิจัย “การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี …

งานประชุมวิชาการระดับชาติ สวนดุสิต 2023 ครั้งที่ 5

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายงานวิจัย 🏠.ขอเชิญชวนนักวิจัย เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2023 (SDNC2023) ครั้งที่ 5 “นวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษาในยุคดิจิทัล” ในวันที่ 9 มิ.ย. 2566 ณ …