วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยน แสดงความก้าวหน้าของงานวิชาการระดับชาติและการวิจัยสาขาศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และอุตสาหกรรมบริการ เป็นการสร้างเครือข่ายให้กับนักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  • เพื่อสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ และเผยแพร่งานวิจัยในสาขาศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และอุตสาหกรรมบริการ ให้กับนักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษา