Showing 39 Result(s)

กิจกรรมส่งเสริมการวิจัย วารสารต้องห้าม ในการตีพิมพ์

🔋 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายงานวิจัย 🔋.ขอเชิญชวนนักวิจัย เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการวิจัย เรื่อง “วารสารต้องห้ามในการตีพิมพ์ (Predatory/Clone Journals and Others)” เพื่อรับทราบเกี่ยวกับวารสารต้องห้ามในการตีพิมพ์ และข้อควรระวังอื่น ๆ ในการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ …

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 1

🐘 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายงานวิจัย 🐘.ขอเชิญชวนนักวิจัย เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 1 The 1st National and International Conference …

สกสว. แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566-2570

📍ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายงานวิจัย📍.ขอเชิญชวนนักวิจัย ทำความรู้จัก “แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 – 2570” โดย สกสว..สามารถดาวน์โหลดฉบับสมบูรณ์ ได้ที่ https://www.tsri.or.th/content/31/thailand-sri-plan/

การวิจัยทางสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายงานวิจัยศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รุ่น 6” กำหนดจัดอบรมในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 08.30-16.00 …

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงวิจัย

ขอเชิญชวนนักวิจัย เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 11 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชนเชิงสร้างสรรค์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 28 ก.พ – 2 มี.ค 2566 โรงแรม ณ …

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ2)

💡 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายงานวิจัย 💡.ขอเชิญชวนนักวิจัย ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปี 2566 รอบ 2 “แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Global Parthnership)” หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.).ส่งข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ …

ประกาศ รับข้อเสนอเชิงหลักการ ประจำปีงบประมาณ 2566

📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายงานวิจัย 📢 ขอเชิญชวนนักวิจัย ส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประจำปี 2566 📮 ส่งข้อเสนอเชิงหลักการผ่านระบบ https://nriis.go.th/ …