ความหมายของ WISH

= Wisdom

= Innovation

= Social Sciences

= Hospitality