WISH 2023

เล่มรวมบทคัดย่อ
[Doawload]

.

.

.

ประกาศลำดับการนำเสนอ
การประชุมวิชาการศิลปศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 4

ประกาศผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการจะส่งผลการพิจารณาให้ผู้นำเสนอบทความทราบผ่านทางอีเมล์ของท่าน ซึ่งหากมีการแก้ไขให้ผู้นำเสนอดำเนินการแก้ไขและส่งบทความกลับมายัง e-mail: lartsresearch@mail.rmutk.ac.th 

ทั้งนี้ จะประกาศลำดับการนำเสนอประชุม ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 ผ่านทางเว็บไซต์

หลักการและเหตุผล
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ตอบสนองนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยเน้นพันธกิจ 6 ด้าน

 • ผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการปฏิบัติ และมีคุณธรรม
 • สร้างงานวิจัย
 • บริการวิชาการ
 • บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • จัดการศึกษาเพื่อรองรับการแข่งขันของประเทศ

           ทั้งนี้ คณะศิลปศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในพันธกิจด้านการส่งเสริมงานวิชาการและงานวิจัยให้ประจักษ์ชัด แสดงถึงจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของคณะศิลปศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ความสำคัญของการพัฒนาด้านวิชาการและงานวิจัย รวมทั้งกระบวนการเรียนรู้ และปรับใช้นวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้นักการศึกษาจึงต้องสร้างความรู้ในหลากหลายมิติและนำเสนอผลงานในรูปแบบการวิจัย อันเป็นภารกิจสำคัญของบุคลากรทางการศึกษา อาจารย์มหาวิทยาลัย รวมถึงนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

          จากความสำคัญข้างต้น คณะศิลปศาสตร์ได้กำหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงาน ส่งเสริม สนับสนุนในงานวิชาการและงานวิจัย ให้มีคุณภาพเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีความมุ่งมั่นในการสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และอุตสาหกรรมบริการ เพื่อเป็นฐานกำลังสำคัญต่อบทบาทของนักวิชาการไทย จึงมีนโยบายจัดโครงการ “การประชุมวิชาการศิลปศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ” มีเป้าหมายในการจัดนำเสนอผลงานวิชาการและวิจัย ด้านศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ และการวิจัยจากหลากหลายมหาวิทยาลัยให้ผลงานวิจัยได้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ สร้างความมั่นคงทางด้านงานวิชาการ เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยน แสดงความก้าวหน้าของงานวิชาการระดับชาติและการวิจัยสาขาศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และอุตสาหกรรมบริการ เป็นการสร้างเครือข่ายให้กับนักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 • เพื่อสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ และเผยแพร่งานวิจัยในสาขาศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และอุตสาหกรรมบริการ ให้กับนักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษา

ขอบข่ายของบทความที่นำเสนอ

เป็นการนำเสนอผลงานวิจัย บทความ ปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งชองการศึกษาที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ) ของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักประดิษฐ์และบุคคลทั่วไป จากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ดังนี้ 

เปิดรับบทความครอบคลุมในสาขาดังต่อไปนี้

 • กลุ่มที่ 1 Wisdom
  • ศิลปกรรม
  • ทัศนศิลป์
  • การออกแบบ
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญาไทย
 • กลุ่มที่ 2 Innovation
  • นวัตกรรมการศึกษา
  • เทคโนโลยีการศึกษา
  • ครุศาสตร/อุตสาหกรรม
  • สื่อและการสื่อสาร
  • สหวิทยาการ
 • กลุ่มที่ 3 Social Sciences
  • ปรัชญา/ศาสนา
  • ภาษาศาสตร//วรรณคดี
  • กฎหมาย/การปกครอง
  • พหุวัฒนธรรม
  • จิตวิทยา
  • สังคมวิทยา/มานุษยวิทยา
  • การจัดการ/บริหาร/การตลาด
  • บรรณารักษศาสตร//สารสนเทศ
  • กฎหมาย การเมือง การปกครอง
  • อาชญาวิทยา และกระบวนการยุติธรรม
 • กลุ่มที่ 4 Hospitality
  • การท่องเที่ยว
  • โรงแรม
  • อุตสาหกรรมบริการ

รูปแบบการประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้โดยวิทยากรพิเศษ และการนำเสนอผลงานวิจัยโดยผู้ส่งบทความในรูปแบบการนำเสนอปากเปล่า (Oral presentation)

รายละเอียดและกำหนดการการนำเสนอผลงานการประชุมทางวิชาการ

กำหนดการกิจกรรม
ตั้งแต่บัดนี้  ถึง  วันที่ 30 มิถุนายน 2566ลงทะเบียน   เปิดรับบทคัดย่อ
วันที่   10  กรกฏาคม  2566ประกาศผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ   
วันที่  15  กรกฏาคม   2566ประกาศกำหนดข้อมูลตารางการนำเสนอ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2566ส่งไฟล์นำเสนอ
วันที่   27  กรกฎาคม  2566งานประชุมวิชาการ
วันที่  30  สิงหาคม   2566เผยแพร่ เล่มบทคัดย่อ การประชุมวิชาการศิลปศาสตร์ระดับชาติ  ครั้งที่ 4 (Book of Abstracts) ฉบับอิเล็กทรอนิกส์  

การประชุมวิชาการศิลปศาสตร์ระดับชาติ  ครั้งที่ 4 ทางคณะกรรมการจะเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในรูปแบบเผยแพร่ เล่มบทคัดย่อ  การประชุมวิชาการศิลปศาสตร์ระดับชาติ  ครั้งที่ 4 (Book of Abstracts) เป็นฉบับอิเล็กทรอนิกส์  ในกรณีผู้เสนอบทความวิชาการ หากมีความประสงค์ขอส่งบทความในวารสารศิลปศาสตร์  มทรก. สามารถแจ้งความประสงค์ในการแบบฟอร์มลงทะเบียน  ทางคณะกรรมการผู้จัดงานจะพิจารณาการคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการพิจารณาบทความลงในวารสารศิลปศาสตร์ มทร.กรุงเทพในลำดับถัดไป  ทางอีเมล์  หลังมีการนำเสนอบทความทางวิชาการเรียบร้อยแล้ว   ฉบับปีที่  5  มีผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) พิจารณา  3 ท่าน  ทั้งนี้การพิจารณาการตีพิมพ์บทความลงฉบับใดนั้นขึ้นอยู่กับกระบวนการพิจารณาของบรรณาธิการวารสาร  

รูปแบบ (Template)  สามารถดาวน์โหลดที่  คู่มือและแบบฟอร์ม

ขั้นตอนการพิจารณาดำเนินการ พิจารณา การส่งบทคัดย่อ เพื่อประชุมศิลปศาสตร์วิชาการแห่งชาติครั้งที่ 4

 1. ผู้นำเสนอส่งบทความ มายังคณะกรรมการดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้ด้วยวิธีการส่งระบบการลงทะเบียน ในรูปแบบ  word file และ pdf file   ลงทะเบียนส่งบทคัดย่อ   ได้ที่   แบบฟอร์มลงทะเบียน 
 2. รูปแบบการเขียนบทคัดย่อ การประชุมวิชาการศิลปศาสตร์ระดับชาติครั้งที่  4
  – บทความวิจัย  Larts2023_researchTemplate.doc
  – บทความวิชาการ Larts2023_academaic Template.doc
  การตั้งชื่อไฟล์ส่งบทความ
  กรณีเป็นบทความวิจัย : ชื่อตัวเองLarts2023_research.pdf   ชื่อตัวเองLarts2023_research.doc 
  กรณีเป็นบทความวิชาการ : ชื่อตัวเองLarts2023_academaic.pdf  ชื่อตัวเองLarts2023_academaic.doc  
 3. เมื่อลงทะเบียนส่งบทคัดย่อเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านเข้ากลุ่มไลน์ WISH2023 เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารประสานงาน  
 4. เมื่อระบบได้รับบทคัดย่อ จะมี e- mail ตอบกลับไปยังผู้ส่งทราบตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้
 5. คณะกรรมการดำเนินการประชุมขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณาบทคัดย่อที่ส่งหลังจากวันที่กำหนด และจะไม่ส่งคืนเอกสารใด ๆ ทั้งสิ้น
 6. คณะกรรมการดำเนินการประชุมจะส่งบทคัดย่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) 2 ท่าน อ่านและประเมิน
 7. คณะกรรมการดำเนินการประชุมจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้นำเสนอทราบทาง เว็บไซต์  และ  e-mail  ซึ่งหากมีการแก้ไขให้ผู้นำเสนอดำเนินการแก้ไขยัง  e-mail: lartsresearch@mail.rmutk.ac.th  และโทรแจ้งผู้ประสานงาน คุณเกียรติศักดิ์  แซ่โค้ว  เบอร์โทร 08 5821 0521
 8. ทางคณะกรรมการดำเนินการประชุมจะแจ้งกำหนดจาก รายละเอียดการนำเสนอ ให้ทราบผ่านเว็บไซต์
 9. ผู้นำเสนอต้องจัดทำไฟล์นำเสนออยู่ในรูปแบบไฟล์ power point และ pdf เพื่อประกอบการนำเสนอประชุมวิชาการ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ทั้งนี้สามารถนำส่งมายัง e-mail: lartsresearch@mail.rmutk.ac.th
 10. ผู้เขียนจำนวนอย่างน้อย 1 ท่านของแต่ละบทความ ต้องลงทะเบียนและนำเสนอผลงานตามวัน เวลาที่
 11. คณะกรรมการจัดงานกำหนดเท่านั้น   จึงจะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่  ลงใน เล่มบทคัดย่อ  การประชุมวิชาการศิลปศาสตร์ระดับชาติ  ครั้งที่ 4 (Book of Abstracts) ฉบับอิเล็กทรอนิกส์     
 12. ในกรณีผู้เสนอ มีความประสงค์ขอส่งบทความในวารสารศิลปศาสตร์  มทรก.   คณะกรรมการผู้จัดงานจะพิจารณาการคัดเลือก ซึ่งคณะกรรมการผู้จัดงานจะแจ้งผลการพิจารณาให้ท่านทราบหลังมีการนำเสนอประชุมวิชาการเรียบร้อยแล้ว ทางอีเมล์   และ บทความที่ผ่านการพิจารณาจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาบทความลงในวารสารศิลปศาสตร์ มทร. กรุงเทพ  ฉบับปีที่  5  มีผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) พิจารณา  3 ท่าน  ทั้งนี้การพิจารณาการตีพิมพ์บทความลงฉบับใดนั้นขึ้นอยู่กับกระบวนการพิจารณาของบรรณาธิการวารสาร  

หมายเหตุ:  ทั้งนี้ บทคัดย่อของผู้นำเสนอผลงานได้รับไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) โดยผ่านการพิจารณา  2 ท่าน  จึงจะเผยแพร่ เล่มบทคัดย่อ  การประชุมวิชาการศิลปศาสตร์ระดับชาติ  ครั้งที่ 4 (Book of Abstracts) เป็นฉบับอิเล็กทรอนิกส์  โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู้จัดการกำหนด คือ ต้องชำระค่าลงทะเบียนในช่วงเวลาที่กำหนดและผู้นำเสนอจะต้องมาร่วมการประชุมอย่างน้อย 1 ท่าน

ขอบข่ายเนื้อหาการนำเสนอประชุมวิชาการ

 • ผู้นำเสนอการประชุมวิชาการต้องดำเนินการการทำต้นฉบับการนำเสนออยู่ในรูปแบบไฟล์ power point และ pdf  เพื่อประกอบการนำเสนอประชุมวิชาการ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เป็นเวลา   20   นาที ( นำเสนอเวลา 10  นาที   และ  10 นาที  ในการถามตอบ)

โดยประกอบด้วยหัวข้อสำคัญ  ดังนี้

ขอบข่ายการนำเสนอบทความวิชาการ บทความวิจัย  ที่ผู้นำเสนอต้องนำเสนอวันประชุมวิชาการ

บทความวิจัยบทความวิชาการ
• ชื่อเรื่อง
• ผู้แต่ง
• บทคัดย่อ/คำสำคัญ
• บทนำ
• จุดประสงค์การวิจัย
• หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
• วิธีดำเนินการวิจัย
• ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
• สรุปผลการวิจัย
• กิตติกรรมประกาศ  (ไม่มีก็ได้)
• การอ้างอิง
• ชื่อเรื่อง
• ผู้แต่ง
• บทคัดย่อ/คำสำคัญ
• บทนำ
• เนื้อเรื่อง
• ส่วนสรุป
• กิตติกรรมประกาศ (ไม่มีก็ได้)
• การอ้างอิง