หลักการและเหตุผล

     คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ตอบสนองนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยเน้นพันธกิจ 6 ด้าน 
        1) ผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการปฏิบัติ และมีคุณธรรม 
        2) สร้างงานวิจัย 
        3) บริการวิชาการ 
        4) บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
        5) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
        6) จัดการศึกษาเพื่อรองรับการแข่งขันของประเทศ 
      ทั้งนี้ คณะศิลปศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในพันธกิจด้านการส่งเสริมงานวิชาการและงานวิจัยให้ประจักษ์ชัด แสดงถึงจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของคณะศิลปศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ความสำคัญของการพัฒนาด้านวิชาการและงานวิจัย รวมทั้งกระบวนการเรียนรู้ และปรับใช้นวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้นักการศึกษาจึงต้องสร้างความรู้ในหลากหลายมิติและนำเสนอผลงานในรูปแบบการวิจัย อันเป็นภารกิจสำคัญของบุคลากรทางการศึกษา อาจารย์มหาวิทยาลัย รวมถึงนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
     จากความสำคัญข้างต้น คณะศิลปศาสตร์ได้กำหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงาน ส่งเสริม สนับสนุนในงานวิชาการและงานวิจัย ให้มีคุณภาพเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีความมุ่งมั่นในการสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และอุตสาหกรรมบริการ เพื่อเป็นฐานกำลังสำคัญต่อบทบาทของนักวิชาการไทย จึงมีนโยบายจัดโครงการ “การประชุมวิชาการศิลปศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ ๓” มีเป้าหมายในการจัดนำเสนอผลงานวิชาการและวิจัย ด้านศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ และการวิจัยจากหลากหลายมหาวิทยาลัยให้ผลงานวิจัยได้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ สร้างความมั่นคงทางด้านงานวิชาการ เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาประเทศต่อไป