RMUTK Journal of Liberal Arts Vo.6 No.1

เปิดรับบทความภาษาไทย : ภาษา การศึกษา และการสอนอุตสาหกรรมบริการ ศิลปะ ศิลปวัฒนธรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา พัฒนาสังคม จิตวิทยาและการแนะแนว การส่งเสริมสุขภาพ บริหารธุรกิจเปิดรับบทความภาษาอังกฤษ …

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้ที่ https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TNSUJournal และสามารถเข้าถึงวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – เมษายน …

CALL FOR PAPERS:TCI2 FOR PUBLICATION IN NIDA CASE RESEARCH JOURNAL

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญชวนบุคลากรในหน่วยงาน ได้แก่ คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษา ร่วมส่งผลงานประเภทกรณีศึกษา (Case Study) เพื่อเผยแพร่ในวารสาร NIDA Case Research …

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 และระดับชาติ ครั้งที่ 20

ขอเชิญชวนนักวิจัย ส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติครั้งที่ 11 และระดับชาติครั้งที่ 20 “นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนแห่งอนาคต: การสำรวจ ความท้าทายและโอกาสทางการศึกษา” The 11th International Conference on Education (ICE …

วิทยาลัยสันตพล ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ร่วมกับ สำนักวิจัยแห่งซาติ (วช.) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
มหาวิทยาลัยเนชั่น มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยนครราชสีมา และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำหนดจัดการประชุมวิขาการและนำเสนอผลงานวิจัยและระดับชาติ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยสันตพล ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ร่วมกับ สำนักวิจัยแห่งซาติ (วช.) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมหาวิทยาลัยเนชั่น มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยนครราชสีมา และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำหนดจัดการประชุมวิขาการและนำเสนอผลงานวิจัยและระดับชาติ ครั้งที่ 5 …

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากร บัณฑิตศึกษา และผู้ที่สนใจส่งบทความ

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากร บัณฑิตศึกษา และผู้ที่สนใจส่งบทความ สามารถดาวน์โหลดเอกสารคำแนะนำในการเตรียมบทความ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/yru_human/index หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาววัรดา บินตุชัยด์ …

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนโครงการสร้างและสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการวัดและประเมินผลตามพันธกิจของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.niets.or.th/th/catalog/view/491 ส่งข้อเสนอโครงการมายัง สทศ. ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 …

Arts & Culture Soft Power-Arts and Culture in Creative Economy

ขอเชิญชวนนักวิจัย ร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ระดับชาติครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติครั้งที่ 14 ภายใต้ชื่องาน “พลังศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์เศรษฐกิจ” The 4th National and the 14th International …

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)

ขอเชิญชวนนักวิจัย ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ของกรอบการวิจัย การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)” ประจำปีงบประมาณ 2567 ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.).🎯กรอบวิจัย “การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)”🎯แผนงานย่อยรายประเด็น …

การเสวนาโครงการชุมชนวิจารณ์ วรรณกรรมและสื่อร่วมสมัย ปี 2567 ครั้งที่ 2

ขอเชิญชวนนักวิจัย ร่วมรับฟังการเสวนาโครงการชุมชนวิจารณ์วรรณกรรมและสื่อร่วมสมัย ปี 2567 ครั้งที่ 2 “อ่านแบบเควียร์ (Queer Reading)” ในเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:00-15:00 …