WISH 2020 การประชุมวิชาการศิลปศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 2

 

ประกาศ

รายชื่อผู้นำเสนอบทความ

การประชุมวิชาการศิลปศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

วันที่ 23 ธันวาคม 2563

ดาวโหลด (PDF)

ดาวโหลดไฟล์  Proceedings การนำเสนอบทความ
การประชุมวิชาการศิลปศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่1
 

ภาพบรรยากาศ
การประชุมวิชาการศิลปศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 1