Mekong-Republic of Korea Cooperation: Mekong- ROK

ขอเชิญผู้สนใจจัดส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุน MKCF ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2567 ใน 7 สาขาความร่วมมือหลักของกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี (Mekong-Republic of Korea Cooperation: Mekong- …

การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกาาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 หัวข้อ “90 ปี แห่งการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย” ในวันพฤหัสบดีที่ 7 …

PIM’s Work-based Education Forum #16

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สถาบันอุดมศึกษาโดยการสนับสนุนของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ PIM’s Work-based Education Forum ครั้งที่ 16 เรื่อง “Quality …

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูล

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย 4 หลักสูตร ณ ห้อง MAC 201 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ซิตี้แคมปัส เมืองทองธานี …

Thai Red Cross Nursing Journal

วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากร นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย เพื่อรับการพิจารณา ตีพิมพ์เผยแพร ในวารสารพยาบาลสภากาชาดไทย …

RATANAKOSIN RMUTR CON

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตโกสินทร์ ขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากร และนักศึกษา ส่งบทความวิจัย เข้าร่วมการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 8 หัวข้อ “การขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม …

The 3d NIC-NIDA Conference in 2024

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งผลงานวิชาการประเภทบทความวิจัย บทความวิชาการ กรณีศึกษา และผลงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอก (Astac/Full Paper) เพื่อนำเสนอ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ ประจำปี 2567 (2024 National and …

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ ” รุ่นที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 (สำหรับนักวิจัย) ในวันที่ 20 …

Harnessing genomics Thailand to better public health

สมาคมมนุษยพันธุศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมมนุษยพันธุศาสตร์ ครั้งที่ 3 ในธีม “Harnessing genomics Thailand to better public health: …

Global Health Recalibration 2024

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ จำนวน 9 แห่ง เชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาในสังกัดของท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ Global Health Recalibration 2024 …