นายเกียรติศักดิ์ แซ่โค้ว
เจ้าหน้าที่วารสารศิลปศาสตร์ มทร.กรุงเทพ
e-mail : lartsjournal@mail.rmutk.ac.th
โทร. 02 287 9600 ต่อ 2115 , 085 8521 0521
ที่อยู่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120

Address : Faculty of Liberal Arts Rajamangala University of Technology Krungthep
2  Nanglinchi Rd. Tungmahamek  Sathorn  Bangkok 10120, Thailand