Showing 122 Result(s)

Asian Health, Science and Technology Reports (AHSTR)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร Asian Health, Science and Technology Reports (AHSTR) โดยกำหนดเผยแพร่จำนวน 4 ฉบับต่อปี ซึ่งปัจจุบัน …

นำเข้าข้อมูล “การนำผลผลิตของโครงการวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การสร้างผลลัพธ์และผลลัพธ์”

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ขอความร่วมมือนักวิจัยที่ได้รับงบประมาณ ววน. 2563 – ววน. 2565 ตามเอกสารดังแนบ นำเข้าข้อมูล “การนำผลผลิตของโครงการวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การสร้างผลลัพธ์และผลลัพธ์” ที่เกิดขึ้นจากผลงาน ววน. ในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIS)https://nriis.go.th/www/Download/Manual/คู่มือการตรวจสอบรายงานผลลัพธ์สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน.pdf

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเผยแพร่ในวารสารวิชาการเพื่อการขอตำแหน่งทางวิชา

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเผยแพร่ในวารสารวิชาการเพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2564 โดยจัดในวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอัญมณี …

เปิดรับข้อเสนอเพื่อรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ให้กับคณาจารย์ นักวิชา นักวิจัย และนักศึกษา ในสาขาวิชาต่างๆ

สมาคมนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ การเปิดรับข้อเสนอเพื่อรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ให้กับคณาจารย์ นักวิชา นักวิจัย และนักศึกษา ในสาขาวิชาต่างๆ โดยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดและยื่นเอกสารเข้ามาขอรับการพิจารณาได้ตามรายละเอียด ดังนี้คณะกรรมการ ชุดที่ 1 – สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ …

“ROAD SAFETY STRONG TOGETHER”

นย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติร่วมมือกับภาคีเครือข่ายขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 16 ภายใต้แนวคิด “ROAD SAFETY STRONG TOGETHER” ในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ที่ …

The 5th Research, Invention, and Innovation Congress (RIC 2024)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับ สมาคมวิชาการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ ขอประชาสัมพันธ์ การจัดงานประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ The 5th Research, Invention, and Innovation …

การประชุมวิชาการด้านคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 6 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 หัวข้อ “การสร้างสรรค์พลังซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 6 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 หัวข้อ “การสร้างสรรค์พลังซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ …

Bridging our Future: Sustainable and Inclusive Education

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอแบบบรรยาย หรือแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการทางการศึกษา ครั้งที่ 12 เรื่อง “Bridging our Future: …