Higher Education Innovation Awards 2024

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา ระดับ ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงาน นวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2567 (Higher Education Innovation Awards …

WorldInventTM Singapore 2024″ (WoSG)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยในสังกัดมายัง วช. เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมประกวด และจัดแสดงในเวที “WorldInventTM Singapore 2024” (WoSG) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – …

Thailand Capital Market Development Fund:CMDF

สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (Thailand Capital Market Development Fund:CMDF) ขอประชาสัมพันธ์การสนับสนุนงานวิจัยและข้อมูลของสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ดังนี้1. สำหรับอาจารย์และนักวิจัย สามารถส่งยื่นสมัครขอรับทุนโครงการ/งานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตลาดทุนไทย โดยเฉพาะหัวข้อวิจัยที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในภาคอุตสาหกรรม2. สำหรับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา …

Academy Journal of Northern

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น (Academy Journal of Northern) โดยเน้นสาขาดังนี้ สาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ สาขาการเงินและการบัญชีเศรษฐศาสตร์ สาขานิติศาสตร์และรัฐศาสตร์สาขาการปกครองและรัฐประศาสนศาสตร์ สาขามานุษยวิทยา สาขาครุศาสตร์และการบริหารการศึกษา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถส่งบทความได้ที่ ลิงก์ …

วารสารสำนักงาน ป.ป.ส. ปีที่ 39 ฉบับที่ 2

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ขอมอบวารสารสำนักงาน ป.ป.ส. ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 (เมษายน-กันยายน 2566) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในการเผยแพร่ตามที่เห็นสมควร และสามารถสืบค้น คัดลอกหรือ …

The 9th Engagement Thailand Annual Conference 2024 Driving Society Engagement Innovation toward Sustainability

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 9 (The 9th Engagement Thailand Annual Conference 2024 …

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์การใช้บัญชี Google Mail ของมหาวิทยาลัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์การใช้บัญชี Google Mail ของมหาวิทยาลัย สำหรับการตีพิมพ์บทความวิจัย และขอความอนุคราะห์ให้บุคลากรในหน่วยงาน ลงทะเบียนเข้าใช้ Google Scholar ตามคู่มือ Google Scholar UTK ที่เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา …

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญขอเชิญนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษา สมัครรับทุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2)

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญขอเชิญนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษา สมัครรับทุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2) เพื่อสนับสนุนการศึกษาทางวิชาการในการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ รัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ สถาบันทางการเมือง งานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ระดับปริญญาโท ทุนละ 50,000 …

ICSEC 2024

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเรียนเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 28th International Computer Science and Engineering Conference 2024 (ICSEC 2024) ในระหว่างวันที่ …