KU LINGUISTICS FORUM

🍋 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายงานวิจัย 🍋.ขอเชิญชวนนักวิจัย เข้าร่วมโครงการ KU Linguistics form จัดอบรม “การใช้โปรแกรม Antconc เบื้องต้นเพื่อการวิจัยทางภาษาศาสตร์ (on-site)” โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันที่ …

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และนานาชาติ ครั้งที่ 1

🌼 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายงานวิจัย 🌼.ขอเชิญชวนนักวิจัย เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 “เทคโนโลยีและนวัติกรรมสร้างสรรค์สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” ในวันที่ 21 …

จริยธรรม การวิจัยในมนุษย์ สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์

🧤 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายงานวิจัย 🧤.ขอเชิญชวนนักวิจัย เข้าร่วมอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (รูปแบบออนไลน์) ผู้ผ่านตามเกณฑ์การอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร อายุ 2 ปี.รุ่นที่ 6 อบรมวันที่ 7 พ.ค. …

การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติครั้งที่ 16 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3

🔮 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายงานวิจัย 🔮.ขอเชิญชวนนักวิจัย เข้าร่วมงานประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 16 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 หัวข้อ “การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: การยืนหยัดหลังยุคโควิด” ในวันที่ 16 …

รับสมัคร เข้าร่วมโครงการ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI)

(loud volume) ประชาสัมพันธ์ จากหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) / สถาบันวิจัยและพัฒนา(red check mark)(red check mark)รับสมัครเข้าร่วมโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI)(blue check mark)(blue check …

กระบวนทัศน์การพัฒนาใหม่ : บูรณาการเมืองกับชนบท

🇹🇭 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายงานวิจัย 🇨🇳.ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมงานเวทีวิชาการไทย-จีน เรื่อง “กระบวนทัศน์การพัฒนาใหม่: บูรณาการเมืองกับชนบท” ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 9:30 …

การประชุมวิชาการ ระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10

📝 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายงานวิจัย 📝.ขอเชิญชวนนักวิจัย เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 6 (The National and International Conference …

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ครั้งที่ 15

📘 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายงานวิจัย 📘.ขอเชิญชวนนักวิจัย เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (The 15th NPRU National Academic Conference 2023) …

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “Language Education and Thai Studies” (LETS 2023)

🗞 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายงานวิจัย 🗞.ขอเชิญชวนนักวิจัย เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “Language Education and Thai Studies” หัวข้อ “Diversities and Voices …

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566 “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21”

🐳 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายงานวิจัย 🐳.ขอเชิญชวนนักวิจัย เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566“เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในศตวรรษที่ 21” The 8th national …