PRE-TALENT

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดาวโหลดแบบฟอร์ม หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณอารดา อุปนันท์ โทร. 3111 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)