การวิจัยทางสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายงานวิจัย
ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รุ่น 6” กำหนดจัดอบรมในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 08.30-16.00 น. อบรมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting

ผู้ส่นใจสามารถดูรายละเอียดโครงการและลงทะเบียนได้ที่
https://cle.kku.ac.th/course/106