การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงวิจัย

ขอเชิญชวนนักวิจัย เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 11 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชนเชิงสร้างสรรค์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 28 ก.พ – 2 มี.ค 2566 โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี
.
เปิดรับบทความวิจัย
ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ธ.ค. 2565
.
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://irdmcru.mcru.ac.th/mcru_nc/index.html