PIM’s Work-based Education Forum #16

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สถาบันอุดมศึกษาโดยการสนับสนุนของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ PIM’s Work-based Education Forum ครั้งที่ 16
เรื่อง “Quality Management in Work-based Education : ระบบบริหารคุณภาพ เพื่อการจัดการศึกษาที่เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง”
ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้อง 4-0806 ชั้น 8 อาคาร CP ALL Academy
หรือรับชมทาง Facebook Live : PIM Ready to Work
ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนามาที่ E-mail : orathaisaiy@pim.ac.th, kanokwanphan@pim.ac.th
โทรสาร 02 855 0391 ภายในวันพุธที่ 17 เมษายน 2567 ลงทะเบียน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4fSLaITqdc_kDRZEb3KccNvfcmhhKu1FTk1N46z2VI9EQpQ/viewform