โครงการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักวิจัยเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย ระยะที่ 1

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม R-301 ของอาคารเฉลิมพระเกียรติ 8· พรรษา 5
ธันวาคม 2550 โดยมีกิจกรรมดังนี้
1 บรรยายพิเศษ เรื่อง Supply chain managment in small and medium enterprises วิทยากรโดย : Mushonnifun Faiz Sugihartanto.
2 บรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต วิทยากรโดย : ศาสตราจารย์ ดร.ตรีทศ เหล่าศิริ
3 บรรยายพิเศษเรื่องแนวทางการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) วิทยากรโดย : รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการ สกสว.
ผู้สนใจสามารถลงชื่อเข้าร่วมได้ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 สอบถามได้ที่ คุณนาฏนภา จระเข้ โทร 3120