ลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียนผู้นำเสนอบทความ

นักวิจัยทั่วไป  2,000.-
นักวิจัยทั่วไปที่ลงทะเบียนก่อน 30 กรกฎาคม 2564  1,500.-
นักวิจัยในสถาบันเครื่อข่าย  1,000.-
ผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่าย
*ขอสงวนสิทธิ์การชำระเงินคืนทุกกรณี

หมายเหตุ

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เลขที่บัญชี 902-7-11851-3
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เงินรับฝาก)
และเมื่อท่านโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว โปรดแจ้งชื่อ-สกุล และสถาบันที่สังกัดพร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน ส่งกลับมาที่ lartsresearch@mail.rmutk.ac.th