ลงทะเบียน

อัตราค่าธรรมเนียม

1. นักวิจัยทั่วไป 1,500 บาท

2. ผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ได้นำเสนอผลงาน 700 บาท

หมายเหตุ

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เลขที่บัญชี 902-7-11851-3
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เงินรับฝาก)
และเมื่อท่านโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว โปรดแจ้งชื่อ-สกุล และสถาบันที่สังกัดพร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน ส่งกลับมาที่ lartsresearch@mail.rmutk.ac.th