CALL FOR PAPERS

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายงานวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอเชิญชวนนักวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเชิงสร้างสรรค์ ราชมงคลกรุงเทพวิชาการ 2566 ระหว่างวันที่ 20-22 ก.ค. 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
.
รายละเอียดเพิ่มเติม https://me-qr.com/WFKgFWKA