จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ ” รุ่นที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 (สำหรับนักวิจัย) ในวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องรัตนาวดี รัตนะปุระบีชรีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ทาง https:/forms.gle/JTbjnvXQvhMBGKmP9 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2567