สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (RU : Research Utilization) ประจำปีงบประมาณ 2567

🌹 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายงานวิจัย 🌹
.
ขอเชิญชวนนักวิจัยยื่นข้อเสนอโครงการ ขอรับการสนับสนุนทุนด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (RU: Research Utilization) ประจำปีงบประมาณ 2567 จาก สวก. “การส่งเสริมและจัดการองค์ความรู้จากผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุในภาคชนบทและเมืองให้มีศักยภาพในการพึ่งตนเอง มีคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม”
.
สามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิ.ย. 2566
.
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.arda.or.th/datas/file/RU2567.pdf
☎️ 02-579-7435 ต่อ 3301-3315 สำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์