NIDA Academic Writing 2023

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายงานวิจัย 🔖
.
ขอเชิญชวนนักวิจัย เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ NIDA Academic Writing 2023 หัวข้อ “Academic Writing for Publication in International Journals” การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
.
กำหนดการอบรมแบ่งเป็น 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 วันที่ 4 ก.ค. 2566 เวลา 13:00 – 16:00 น.
ครั้งที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2566 เวลา 13:00 – 16:00 น.
*เข้าร่วมงานครบทั้ง 2 ครั้ง (Onsite) จะได้รับใบ Certificate
.
ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/VjjbGvprB9mSWFuGA
(ภายในวันที่ 3 ก.ค. 2566 รับจำนวนจำกัด 50 ท่าน)