การอบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์” ในวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2567 เวลา 08.30-16.00 น. อบรมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดโครงการและลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ที่ https://kku.world/3hyy9 หรือสแกน QR Code รายละเอียดดังไฟล์แนบ