วารสาร คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ปีที่ 19 ฉบับที่1 (มกราคม-มิถุนายน 2568) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ขอเชิญชวนนักวิจัย ส่งบทความทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับประเทศ “วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2568)
.
สามารถส่งบทความตั้งแต่บัดนี้ – 29 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านระบบ ThaiJo ได้ที่
https://so08.tci-thaijo.org/index.php/jhusocbru/
.
🥈วารสารผ่านการรับรองคุณภาพอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2567)
.
รายละเอียดเพิ่มเติม
📱081-657-4023
📧 husocjournal@bsru.ac.th