สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์การใช้บัญชี Google Mail ของมหาวิทยาลัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์การใช้บัญชี Google Mail ของมหาวิทยาลัย สำหรับการตีพิมพ์บทความวิจัย และขอความอนุคราะห์ให้บุคลากรในหน่วยงาน ลงทะเบียนเข้าใช้ Google Scholar ตามคู่มือ Google Scholar UTK ที่เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อรวบรวมข้อมูลการอ้างอิงบทความและงานวิจัยต่าง ๆ ในนามมหาวิทยาลัย เนื่องจากจำนวนบทความทางวิชาการ ที่ถูกอ้างอิงเป็นตัวชี้วัดสำหรับการจัดอันดับคุณภาพของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนโดยใช้บัญชี Google Mail ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น (email address ภายใต้โดเมน username@mail.rmutk.ac.th)