สรุปสาระสำคัญของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 -2570 ฉบับปรับปรุง

      สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ขอนำส่งเอกสารสรุปสาระสำคัญของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 -2570 ฉบับปรับปรุง สำหรับใช้ในการปรับปรุงคำของบประมาณ ปีงบประมาณ 2567 และคำของบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ท่านสามารถดาวน์โหลดได้จาก (R Code ดังแนบ เพื่อใช้ประโยชน์และเผยแพร่ตามที่เห็นสมควรต่อไป
https://online.anyflip.com/cvnwz/qcox/mobile/index.html