นำเข้าข้อมูล “การนำผลผลิตของโครงการวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การสร้างผลลัพธ์และผลลัพธ์”

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ขอความร่วมมือนักวิจัยที่ได้รับงบประมาณ ววน. 2563 – ววน. 2565 ตามเอกสารดังแนบ นำเข้าข้อมูล “การนำผลผลิตของโครงการวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การสร้างผลลัพธ์และผลลัพธ์” ที่เกิดขึ้นจากผลงาน ววน. ในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIS)
https://nriis.go.th/www/Download/Manual/คู่มือการตรวจสอบรายงานผลลัพธ์สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน.pdf