สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนโครงการสร้างและสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการวัดและประเมินผลตามพันธกิจของสถาบัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.niets.or.th/th/catalog/view/491
ส่งข้อเสนอโครงการมายัง สทศ. ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
หรือสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ นางกุมภการ สวัสดิโกมล เบอร์โทร 02-217-3800 ต่อ 4002 หรือ 185-332-6338