เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย “High Caliber Impact Oriented Researchers”

🍪 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายงานวิจัย 🍪
.
ขอเชิญชวนนักวิจัย ส่งข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2567 ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
.
กรอบการวิจัย “การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนวหน้าที่ก้าวล้ำยุค เพื่อสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต” โดยเน้นวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เฉพาะทาง/แนวหน้าสู่การเผยแพร่ระดับสากล
.
ส่งข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 26 มิ.ย. 2566 (เวลา 16:30 น.) หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 26 มิ.ย. 2566 (เวลา 16:30 น.)
.
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.pmu-hr.or.th/portfolio/pmubfunding-2567-high-caliber-impact/