การประชุมวิชาการด้านคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 6 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 หัวข้อ “การสร้างสรรค์พลังซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 6 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 หัวข้อ “การสร้างสรรค์พลังซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฎเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ (ศูนย์เวียงบัว) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.husoc-interconference2024.cmru.ac.th/