ประชุมวิชาการระดับชาติ SMART ครั้งที่ 13

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเครือข่ายขอเรียนเชิญ นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจร่วมส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ ๑๓ ในวันที่ ๒๐-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ท่าพระจันทร์) ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Website: https://www.smartssociety.com หรือ Facebook: Smarts Society หรือสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๑๒-๖๒๓๕๘๗๒,๑๙๕-๕๕๔๙๐๙๙ คุณสุธิมา วุฒิการ (ในวันและเวลาราชการ)